សំស្រ្កឹត

សរសេរប្រយោគដែលពិពណ៌នាអំពីខ្លួនអ្នក
482
ពិន្ទុ
1
ចំនាត់ថ្នាក់
  • អំពីខ្ញុំ
  • ថ្ងៃចុះឈ្មោះ 03-12-2016
  • ចូលគណនី 1 ឆ្នាំមុន
  • ស្ថានភាព: អ្នកចូលថ្មី
  • សកម្មភាព
  • សួរសំនួរ 1
  • ឆ្លើយសំនួរ 0
  • ឆ្លើយត្រូវ 0
  • អត្ថបទ 0
  • សៀវភៅ 468
មានជំនាញផ្នែក
វេបសាយ
Social Media
image
1 ឆ្នាំមុន សំស្រ្កឹត បានសួរសំនួរមួយ
08-មករា-2017 02:26 PM
ជួយគិតគ្នា

សម្មតិកម្មៈ
– ពងទា ១ តំលៃ ២$
– ពងមាន់ ២ តំលៃ ៣$
– ពងក្រួច ៣ តំលៃ ១$
ចូរយកលុយ ២០$ ទិញអោយបានពងគ្រប់ ២០ ពង !!!

គ្មានចំលើយ
គ្មានចំលើយ
គ្មានអត្ថបទ