គោលការណ៍ជាមូលដ្ឋានស្តីពីការប្រើប្រាស់កម្លាំងនិងអាវុធដោយមន្រ្តីប្រតិបត្តិច្បាប់​ ១៩៩០

ទាញយកឯកសារ

រូបភាពនៃផ្នែកខាងក្នុងនៃសៀវភៅ (គុណភាពអន់ជាងច្បាប់ដើម)

ស្រាវជ្រាវបន្ថែមតាមរយៈប្រធានបទ រឺ បង្ហោះសៀវភៅ

ស្វែងរក

ប្រធានបទពេញនិយម