ប្រកាសស្តីពីសវនកម្មក្រោយពេលបញ្ចេញទំនិញពីគយដោយទីចាត់ការគយនិងរដ្ឋាករ២០០៥

ទាញយកឯកសារ

រូបភាពនៃផ្នែកខាងក្នុងនៃសៀវភៅ (គុណភាពអន់ជាងច្បាប់ដើម)

ស្រាវជ្រាវបន្ថែមតាមរយៈប្រធានបទ រឺ បង្ហោះសៀវភៅ

ស្វែងរក

ប្រធានបទពេញនិយម