ប្រកាសស្តីពីការឈប់បុណ្យដែលត្រូវបានប្រាក់ឈ្នួល ប្រចាំឆ្នាំ២០០៨ ១៩៩៧

ទាញយកឯកសារ

រូបភាពនៃផ្នែកខាងក្នុងនៃសៀវភៅ (គុណភាពអន់ជាងច្បាប់ដើម)

ស្រាវជ្រាវបន្ថែមតាមរយៈប្រធានបទ រឺ បង្ហោះសៀវភៅ

ស្វែងរក

ប្រធានបទពេញនិយម