ប្រកាសលេខ ១១២ដនសប្រក ស្តីពីការគោលការណ៍ណែនាំ និង​នីតិវិធីរបស់គណៈកម្មការសុរិយោដី ២០០២

ទាញយកឯកសារ

រូបភាពនៃផ្នែកខាងក្នុងនៃសៀវភៅ (គុណភាពអន់ជាងច្បាប់ដើម)

ស្រាវជ្រាវបន្ថែមតាមរយៈប្រធានបទ រឺ បង្ហោះសៀវភៅ

ស្វែងរក

ប្រធានបទពេញនិយម