ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ ៣៣៩ ស្តីពីគោលការណ៍ និងបញ្ញត្តិអន្តរកាលនៃការធ្វើអនុបយោគទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋ​និង​របស់នីតិបុគ្គលសាធារណៈ២០០៦

ទាញយកឯកសារ

រូបភាពនៃផ្នែកខាងក្នុងនៃសៀវភៅ (គុណភាពអន់ជាងច្បាប់ដើម)

ស្រាវជ្រាវបន្ថែមតាមរយៈប្រធានបទ រឺ បង្ហោះសៀវភៅ

ស្វែងរក

ប្រធានបទពេញនិយម