បច្ចេកទេសដាំធូរេន Durian Orchard រៀបរៀងដោយ វ៉ាន់ថាណា ប៊ួរសាប់ និងលោក មុនទ្រី វង្សរក្សនិត

ទាញយកឯកសារ

រូបភាពនៃផ្នែកខាងក្នុងនៃសៀវភៅ (គុណភាពអន់ជាងច្បាប់ដើម)

ស្រាវជ្រាវបន្ថែមតាមរយៈប្រធានបទ រឺ បង្ហោះសៀវភៅ

ស្វែងរក

ប្រធានបទពេញនិយម