ប្រកាសស្តីពីការដឹកជញ្ចូនការចែកចាយនិងការកាន់រក្សាទំនិញនៅក្នុងដែនគយ២០០៨

ទាញយកឯកសារ

រូបភាពនៃផ្នែកខាងក្នុងនៃសៀវភៅ (គុណភាពអន់ជាងច្បាប់ដើម)

ស្រាវជ្រាវបន្ថែមតាមរយៈប្រធានបទ រឺ បង្ហោះសៀវភៅ

ស្វែងរក

ប្រធានបទពេញនិយម