សៀវភៅ សិល្បៈក្នុងការនិយាយ ការនិយាយទៅកាន់សាធារណៈជន ឆ្ពោះទៅរកភាពជាអ្នកដឹកនាំ រៀបរៀងដោយលោក លី សុធីរ

ទាញយកឯកសារ

រូបភាពនៃផ្នែកខាងក្នុងនៃសៀវភៅ (គុណភាពអន់ជាងច្បាប់ដើម)

ស្រាវជ្រាវបន្ថែមតាមរយៈប្រធានបទ រឺ បង្ហោះសៀវភៅ

ស្វែងរក

ប្រធានបទពេញនិយម