រូបវិទ្យាធ្លាប់ចេញប្រលងបាក់ឌុប ចាប់ពីឆ្នាំ ២០១១ ដល់ ២០១៥

ទាញយកឯកសារ

រូបភាពនៃផ្នែកខាងក្នុងនៃសៀវភៅ (គុណភាពអន់ជាងច្បាប់ដើម)

ស្រាវជ្រាវបន្ថែមតាមរយៈប្រធានបទ រឺ បង្ហោះសៀវភៅ

ស្វែងរក

ប្រធានបទពេញនិយម