ទ្រិស្តី និង ការគណនាគ្រឿងបង្គុំបេតុងអារម៉េ សម្រាប់វិស្វករសំណង់សីុវិល រៀបរៀងដោយ តេង ឆាយ

ទាញយកឯកសារ

រូបភាពនៃផ្នែកខាងក្នុងនៃសៀវភៅ (គុណភាពអន់ជាងច្បាប់ដើម)

ស្រាវជ្រាវបន្ថែមតាមរយៈប្រធានបទ រឺ បង្ហោះសៀវភៅ

ស្វែងរក

ប្រធានបទពេញនិយម