ប្រកាសស្តីពីបដិបញ្ញត្តិចំពោះការហាមឃាត់មិនឲ្យប្រើក្មេងធ្វើការពេលយប់ ១៩៩៧

ទាញយកឯកសារ

រូបភាពនៃផ្នែកខាងក្នុងនៃសៀវភៅ (គុណភាពអន់ជាងច្បាប់ដើម)

ស្រាវជ្រាវបន្ថែមតាមរយៈប្រធានបទ រឺ បង្ហោះសៀវភៅ

ស្វែងរក

ប្រធានបទពេញនិយម