កម្រងវិញ្ញាសាមេធាវី ប្រឡងចូល ក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាល និងប្រឡងចេញ រៀបរៀងដោយ មេធាវី ម៉ុត ធីតា

ទាញយកឯកសារ

រូបភាពនៃផ្នែកខាងក្នុងនៃសៀវភៅ (គុណភាពអន់ជាងច្បាប់ដើម)

ស្រាវជ្រាវបន្ថែមតាមរយៈប្រធានបទ រឺ បង្ហោះសៀវភៅ

ស្វែងរក

ប្រធានបទពេញនិយម