ប្រកាសស្តីពីការហ្វឹកហ្វឺនវិជ្ជាជីវៈដល់ក្មេងសំរាប់ធ្វើការក្រោមដី ១៩៩៧

ទាញយកឯកសារ

រូបភាពនៃផ្នែកខាងក្នុងនៃសៀវភៅ (គុណភាពអន់ជាងច្បាប់ដើម)

ស្រាវជ្រាវបន្ថែមតាមរយៈប្រធានបទ រឺ បង្ហោះសៀវភៅ

ស្វែងរក

ប្រធានបទពេញនិយម