សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីសេចក្តី​ប្រកាសជូនដំណឹងអំពីចលនាបុគ្គិល (កម្មករ និយោជិត) ១៩៩៧

ទាញយកឯកសារ

រូបភាពនៃផ្នែកខាងក្នុងនៃសៀវភៅ (គុណភាពអន់ជាងច្បាប់ដើម)

ស្រាវជ្រាវបន្ថែមតាមរយៈប្រធានបទ រឺ បង្ហោះសៀវភៅ

ស្វែងរក

ប្រធានបទពេញនិយម