អនុក្រឹត្យស្តីពីការ​បង្កើត​និង​ដាក់​ឲ្យ​ដំណើរការ​ទីភ្នាក់​ងារ​ជាតិ​មុរបរ និង​ការងារ​២០០៩ ១៩៩៧

ទាញយកឯកសារ

រូបភាពនៃផ្នែកខាងក្នុងនៃសៀវភៅ (គុណភាពអន់ជាងច្បាប់ដើម)

ស្រាវជ្រាវបន្ថែមតាមរយៈប្រធានបទ រឺ បង្ហោះសៀវភៅ

ស្វែងរក

ប្រធានបទពេញនិយម