ប្រកាសស្តីពីនីតិវិធីនៃការស្នើសុំយកហត្ថពលកម្មបរទេសមកធ្វើការយកប្រាក់ឈ្នួលនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ១៩៩៧

ទាញយកឯកសារ

រូបភាពនៃផ្នែកខាងក្នុងនៃសៀវភៅ (គុណភាពអន់ជាងច្បាប់ដើម)

ស្រាវជ្រាវបន្ថែមតាមរយៈប្រធានបទ រឺ បង្ហោះសៀវភៅ

ស្វែងរក

ប្រធានបទពេញនិយម