ច្បាប់ស្តីពីរបបសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់ជន​ទាំងឡាយដែល​ស្ថិតនៅ​ក្រោមបទប្បញ្ញត្តិនៃ​ច្បាប់​ស្តីពីការងារ២០០២ ១៩៩៧

ទាញយកឯកសារ

រូបភាពនៃផ្នែកខាងក្នុងនៃសៀវភៅ (គុណភាពអន់ជាងច្បាប់ដើម)

ស្រាវជ្រាវបន្ថែមតាមរយៈប្រធានបទ រឺ បង្ហោះសៀវភៅ

ស្វែងរក

ប្រធានបទពេញនិយម