ប្រកាសលេខ ២៨៨សហវ ស្តីពីការបង្កើតកក្រុមការងារបច្ចេកទេសសម្រាប់សិក្សាពីគោលនយោបាយលើកទឹកចិត្តផ្នែកពន្ធដើម្បីអភិវឌ្ឍនវិស័យមូលបត្រនៅកម្ពុជា ២០០៩

ទាញយកឯកសារ

រូបភាពនៃផ្នែកខាងក្នុងនៃសៀវភៅ (គុណភាពអន់ជាងច្បាប់ដើម)

ស្រាវជ្រាវបន្ថែមតាមរយៈប្រធានបទ រឺ បង្ហោះសៀវភៅ

ស្វែងរក

ប្រធានបទពេញនិយម