កម្រងវិញ្ញាសាគណិតវិទ្យាសម្រាប់ត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំ២០១៦

ទាញយកឯកសារ

រូបភាពនៃផ្នែកខាងក្នុងនៃសៀវភៅ (គុណភាពអន់ជាងច្បាប់ដើម)

ស្រាវជ្រាវបន្ថែមតាមរយៈប្រធានបទ រឺ បង្ហោះសៀវភៅ

ស្វែងរក

ប្រធានបទពេញនិយម