អនុក្រឹត្យស្តីពីការកែសម្រួលឧបសម្ព័ន្ធទី១ នៃអនុក្រឹត្យស្តីពីការអនុវត្តច្បាប់​ស្តីពីវិសោធនកម្មនៃច្បាប់ស្តីពីវិនិយោគ២០០៧

ទាញយកឯកសារ

រូបភាពនៃផ្នែកខាងក្នុងនៃសៀវភៅ (គុណភាពអន់ជាងច្បាប់ដើម)

ស្រាវជ្រាវបន្ថែមតាមរយៈប្រធានបទ រឺ បង្ហោះសៀវភៅ

ស្វែងរក

ប្រធានបទពេញនិយម