វ៉ិចទ័រក្នុងប្លង់សម្រាប់ថ្នាក់ទី១០ រៀបរៀងដោយ អោ មណីចន្រ្ទា

ទាញយកឯកសារ

រូបភាពនៃផ្នែកខាងក្នុងនៃសៀវភៅ (គុណភាពអន់ជាងច្បាប់ដើម)

ស្រាវជ្រាវបន្ថែមតាមរយៈប្រធានបទ រឺ បង្ហោះសៀវភៅ

ស្វែងរក

ប្រធានបទពេញនិយម