កម្រងវិញ្ញាសារគណិតវិទ្យា ប្រឡងគ្រូមធ្យមសិក្សា បឋមសិក្សា រៀបរៀងដោយ អ៊ួច ប៊ុនថន

ទាញយកឯកសារ

រូបភាពនៃផ្នែកខាងក្នុងនៃសៀវភៅ (គុណភាពអន់ជាងច្បាប់ដើម)

ស្រាវជ្រាវបន្ថែមតាមរយៈប្រធានបទ រឺ បង្ហោះសៀវភៅ

ស្វែងរក

ប្រធានបទពេញនិយម