សៀវភៅជំនួយសម្រាប់និស្សិត សៀវភៅនេះនឹងជាជំនួនសម្រាប់និស្សិតដែលទើបនឹងបញ្ចប់ទី១២ រៀបរៀងដោយ សុខ គឹមហេង *

ទាញយកឯកសារ

រូបភាពនៃផ្នែកខាងក្នុងនៃសៀវភៅ (គុណភាពអន់ជាងច្បាប់ដើម)

ស្រាវជ្រាវបន្ថែមតាមរយៈប្រធានបទ រឺ បង្ហោះសៀវភៅ

ស្វែងរក

ប្រធានបទពេញនិយម