កម្រងលំហាត់គណិតវិទ្យា កម្រិតវិទ្យាល័យ ភាគ២-នព្វន្ត លឹម​ សុវណ្ណវិចិត្រ

ទាញយកឯកសារ

រូបភាពនៃផ្នែកខាងក្នុងនៃសៀវភៅ (គុណភាពអន់ជាងច្បាប់ដើម)

ស្រាវជ្រាវបន្ថែមតាមរយៈប្រធានបទ រឺ បង្ហោះសៀវភៅ

ស្វែងរក

ប្រធានបទពេញនិយម