១០០១លំហាត់គណិតវិទ្យាសំរាប់ត្រៀមប្រលងសិស្សពូកែថ្នាក់ទី ៩ ភាគ១

ទាញយកឯកសារ

រូបភាពនៃផ្នែកខាងក្នុងនៃសៀវភៅ (គុណភាពអន់ជាងច្បាប់ដើម)

ស្រាវជ្រាវបន្ថែមតាមរយៈប្រធានបទ រឺ បង្ហោះសៀវភៅ

ស្វែងរក

ប្រធានបទពេញនិយម