អនុក្រឹត្យស្តីពីការតែងតាំងសមាសភាព​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ភិបាលនៃបេឡានជាតិរបប​សន្តិសុខសង្គម ១៩៩៧

ទាញយកឯកសារ

រូបភាពនៃផ្នែកខាងក្នុងនៃសៀវភៅ (គុណភាពអន់ជាងច្បាប់ដើម)

ស្រាវជ្រាវបន្ថែមតាមរយៈប្រធានបទ រឺ បង្ហោះសៀវភៅ

ស្វែងរក

ប្រធានបទពេញនិយម