អនុក្រឹត្យស្តីពីការកែសម្រួលអនុក្រឹត្យលេខ២៩ ចុះ​ថ្ងៃទី ២០ ឧសភា ១៩៩៩ ស្តីពីការសមាសភាពនិងការប្រព្រឹត្តិទៅនៃគណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារ២០០០ ១៩៩៧

ទាញយកឯកសារ

រូបភាពនៃផ្នែកខាងក្នុងនៃសៀវភៅ (គុណភាពអន់ជាងច្បាប់ដើម)

ស្រាវជ្រាវបន្ថែមតាមរយៈប្រធានបទ រឺ បង្ហោះសៀវភៅ

ស្វែងរក

ប្រធានបទពេញនិយម