ប្រកាសស្តីពីការដាក់ខណ្ឌការងារសំរាប់វិជ្ជាជីវៈដែលមិនទាន់មានអនុសញ្ញារួម ១៩៩៧

ទាញយកឯកសារ

រូបភាពនៃផ្នែកខាងក្នុងនៃសៀវភៅ (គុណភាពអន់ជាងច្បាប់ដើម)

ស្រាវជ្រាវបន្ថែមតាមរយៈប្រធានបទ រឺ បង្ហោះសៀវភៅ

ស្វែងរក

ប្រធានបទពេញនិយម