ប្រកាសស្តីពីការគ្រប់គ្រងឯកសារបញ្ជីគណនេយ្យកំណត់ត្រានិងព័តមានផ្សេងទៀតស្តីពីការនាំចេញ និងនាំចូល២០០៨

ទាញយកឯកសារ

រូបភាពនៃផ្នែកខាងក្នុងនៃសៀវភៅ (គុណភាពអន់ជាងច្បាប់ដើម)

ស្រាវជ្រាវបន្ថែមតាមរយៈប្រធានបទ រឺ បង្ហោះសៀវភៅ

ស្វែងរក

ប្រធានបទពេញនិយម